โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : พระอภิธรรมปิฎก

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
258 วท. 422 15 1-15 พระอภิธรรมปิฎก หตฺถสาร อภิธมฺมาวตารวณฺณนา บั้นปลาย
259 วท. 423 9 1-9 พระอภิธรรมปิฎก อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พระอภิธัมมัตถสังคหะ)
260 วท. 424 8 1-8 พระอภิธรรมปิฎก อภิธมฺมตฺถวิภาวนี (พฺรอภิธมฺมตฺถวิภาวนีฎีกาสังคห)
261 วท. 425 2 1ข, 1ฆ พระอภิธรรมปิฎก อภิธมฺมตฺถสงคห (พฺรอภิธมฺมสงฺคห)
262 วท. 426 2 1, 1ก, 1ค พระอภิธรรมปิฎก อภิธมฺมตฺถสงคห (พฺรอภิธมฺมตถสงฺคห)
264 วท. 430 2 3, 9ก พระอภิธรรมปิฎก อภิธมฺมตถสงฺคห (พระอภิธมฺมสงฺคห)
267 วท. 433 21 1, 1ก, 2-21 อรรถกถา วิภงฺควณฺณนา สมฺโมหวิโนทนี อภิธมฺมฏฺฐกถา
268 วท. 434 12 1, 1ก-1ฆ, 2, 2ก-2จ พระอภิธรรมปิฎก อภิธมฺมตฺถสงฺคห(พฺรอภิธมฺมตฺถสงฺคห)