โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : มิลินทปัญหา, นิพพานสูตร, ปัญญาสชาดก, สารสังคหะ

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
242 วท. 390 17 4-20 อื่น ๆ มิลินฺทปญฺหาปาลิ (พระมิลินทปัญหา) มิลินทปัญหา
243 วท. 391 18 13-30 อื่น ๆ มิลินฺทปญฺหาปาลิ (พฺรมิลินฺทปญฺหาเผด็จ) มิลินทปัญหา
245 วท. 393 3 1, 1ฌ, 1ฏ พระสุตตันตปิฎก นิพฺพานสุตฺต (พฺรนิพฺพานสูตร) นิพพานสูตร
246 วท. 394 7 1-1ฏ, 8, 18 พระสุตตันตปิฎก นิพฺพานสุตฺต (พฺรมหาปรินิพฺพานสูตร) มหานิพพานสูตร
248 วท. 396 8 1, 1ก-1ฐ, 8, 9 พระสุตตันตปิฎก นิพฺพานสุตฺต (พฺรนิพฺพานสูตร) นิพพานสูตร
250 วท. 398 11 1, 1ก-1ฆ พระสุตตันตปิฎก นิพฺพานสุตฺต (พฺรมหาปรินิพฺพานสูตร) มหานิพพานสูตร
วท. 399 2-2ก, 4-8 พระสุตตันตปิฎก โพธิปกฺขิยธมฺม
251 วท. 400 7 1, 1ก-1จ พระสุตตันตปิฎก จุนฺทสูกริกสุตฺต
252 วท. 401 15 1-1ก อื่น ๆ มหาสมยสุตฺต (พฺรมหาสมยสูตร) สารสังคหะ
วท. 402 1-1ก อื่น ๆ ปุณฺโณวาทสุตฺต (อานิสงส์หลายอย่าง)
วท. 403 1-1ก อื่น ๆ สตฺตาริยธนสุตฺต
วท. 404 1ก อื่น ๆ ปิลินฺทวจฺฉตฺเถรสุตฺร
วท. 405 1 อื่น ๆ ฉตฺตมานวตฺถุ
วท. 406 1 อื่น ๆ รตนสุตฺต
วท. 407 1 อื่น ๆ จุลฺลเวทลฺลสุตฺต
วท. 408 1 อื่น ๆ สุทฺธกมฺมชาฎก
วท. 409 1 อื่น ๆ ปกิณฺณกเทสนา
วท. 410 1 อื่น ๆ ทสกสิณกมฺมฏฐาน
วท. 411 1 อื่น ๆ นามปญฺญตฺติชาฎกพระพุทธเจ้า
วท. 412 1 อื่น ๆ กินนรชาวสวน
253 วท. 413 8 1, 1ก-1ค พระสุตตันตปิฎก อาฏานาฏิยสุตฺต
วท. 414 1, 1ก, 2, 2ก พระสุตตันตปิฎก คิริมานนทสุตฺต
254 วท. 415 12 1-12 พระสุตตันตปิฎก ปญฺญาสชาตก (พฺรปญฺญาสชาฏกเผฺด็จฺ)
255 วท. 416 12 1-8, 12-15 พระอภิธรรมปิฎก สารสังคห (พรสารสงฺคห) ผูก 9-11 ขาดหาย