โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : เวสสันดรชาดก

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
222 วท. 363 6 1-2 อื่น ๆ มหานิปาต (พฺรมหาเวสฺสนตรชาตก) (คาถาพัน) เวสสันดรชาดก
วท. 364 1-4 อื่น ๆ สกาภิมต เวสฺสนฺตรชาตกวณฺณนา
223 วท. 367 13 1-13 อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (ทสวรวณฺณา นครกณฺฑํ) เวสสันดรชาดก
231 วท. 378 2 1, 2ก อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (พฺรทสพรวณฺณนา ทานกณฺฑํ) เวสสันดรชาดก
233 วท. 380 2 4ญ-4ฒ อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (วนปฺปเวนิกณฺฑํ) เวสสันดรชาดก
235 วท. 382 3 5ญ-5ฑ อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (พฺรมหาเวสฺสนตรชาฑก ชูชก) เวสสันดรชาดก
236 วท. 383 6 1 อื่น ๆ มหานิปาต (พฺรมหาเวสฺสฺนตรชาฏกคาถาพนฺธ) เวสสันดรชาดก
วท. 384 7ก-7ธ อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (พฺรมหาเวสสนฺตรชาฏกมหาวณฺณา)
238 วท. 386 4 9จ-9ณ อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (มทฺทีปพฺพํ) เวสสันดรชาดก
240 วท. 388 8 11ก-11ฑ อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (พรฺมหาราชปพฺพํ-พฺรฉขตฺติยปพฺพํ) เวสสันดรชาดก พ.ศ. ๒๒๓๘
241 วท. 389 6 12ค-13ฌ อื่น ๆ มหานิปาตวณฺณนา (พรฺมหาเวสฺสนฺตรชาฏฺก ฉขตฺติย-นครกัณฑ์) เวสสันดรชาดก