โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ทสชาติ, คาถาพัน

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
200 วท. 334 15 ก1-ฌ2 พระสุตตันตปิฎก มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ)
201 วท. 335 13 ก3-ฉ2 พระสุตตันตปิฎก มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ)
206 วท. 344 15 1 อื่น ๆ เวสฺสนฺตรชาตกานิสํสกถา เวสสันดรชาดก
วท. 345 1-13,19 อื่น ๆ มหานิปาต-เวสฺสนตรชาตก-คาถาพัน
208 วท. 347 6 1-1ข, 2-2ข อื่น ๆ มหานิปาต (พระมหาเวสสันดรชาฏก คาถาพัน บั้นต้น-บั้นปลาย) เวสสันดรชาดก
209 วท. 348 11 1-10, 13 อื่น ๆ มหานิปาต (พระมหาเวสสันดรชาตก ทสพรคาถา-นครกัณฑ์) เวสสันดรชาดก
210 วท. 349 13 1 อื่น ๆ มหานิปาต (พระมหาเวสสันดรชาฏก) เวสสันดรชาดก
วท. 350 1-12 อื่น ๆ มหานิปาต (พระมหาเวสสันดรชาฏก ทสวรคาถา-ฉขัตติย)
211 วท. 351 12 1-7, 9 - 13 อื่น ๆ มหานิปาต (ทสวร-นครกัณฑ์) ผูก 8 ขาดหาย
212 วท. 352 13 1-13 อื่น ๆ มหานิปาต (ทสวร-นครกัณฑ์) เวสสันดรชาดก
217 วท. 357 8 1, 1ก-2ก อื่น ๆ มหานิปาต (คาถาพัน) เวสสันดรชาดก
218 วท. 358 2 1, 2ก อื่น ๆ มหานิปาต (พระมหาเวสฺสนฺตร คาถาพัน) เวสสันดรชาดก
219 วท. 359 6 1-2ฆ อื่น ๆ มหานิปาต (พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฏกสหสฺสคาถา) เวสสันดรชาดก
220 วท. 360 4 1-20 อื่น ๆ มหานิปาต (พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฏก คาถาพัน) เวสสันดรชาดก