โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ทีฆนิกาย, กัมมัฏฐาน

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
184 วท. 299 8 1-8 พระสุตตันตปิฎก มหาสติปฏฺฐานสุตฺต (สติปัฏฐาน)
185 วท. 300 8 1-3, 6-10 อื่น ๆ กมฺมฏฺฐานวินิจฺฉย (พระกัมมฏฺฐานวินิจเฉยยเผด็จ) กรรมฐาน ผูก 4-5 ขาดหาย
186 วท. 301 11 3-12 อื่น ๆ วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาน กรรมฐาน
วท. 302 1 อื่น ๆ สมถกมฺมฏฺฐาน (สมถ 40)
189 วท. 310 13 1-4 พระสุตตันตปิฎก สติปฏฺฐานสุตฺต
วท. 311 1-9 พระสุตตันตปิฎก โพธิปกฺขิยธมฺม
191 วท. 315 15 1-8, 11-17 พระสุตตันตปิฎก โพธิปกฺขิยธฺมม (พระโพธิปักขิยธัมม)
192 วท. 317 13 1-6 พระสุตตันตปิฎก จตุกฺกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 318 1-3 พระสุตตันตปิฎก ฉกฺกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 319 1-4 พระสุตตันตปิฎก สตฺตกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
193 วท. 320 22 1-2 พระสุตตันตปิฎก อฏฺฐกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 321 1-2 พระสุตตันตปิฎก นวกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 322 1-4 พระสุตตันตปิฎก ทสกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 323 1-2 พระสุตตันตปิฎก ทฺวาทสกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 324 1-3 พระสุตตันตปิฎก เตรสนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 325 1-2 พระสุตตันตปิฎก ปกิณฺณกนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 326 1-5 พระสุตตันตปิฎก วิสตินิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย