โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ธรรมบท

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
117 วท. 217 20 1-20 อรรถกถา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ขุทฺทกปาฬีวณฺณนา ธรรมบท
119 วท. 219 19 2, 4-21 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผูก 1, 3 ขาดหาย
120 วท. 220 15 6-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
122 วท. 222 20 1, 3-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นต้น)
125 วท. 225 10 1-10 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
127 วท. 227 20 1-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
128 วท. 228 20 1-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
129 วท. 229 20 1-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นต้น)
130 วท. 230 20 1-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
131 วท. 231 17 3-19 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
132 วท. 232 19 2-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นต้น)
134 วท. 234 17 1-13, 16-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผูก 2, 14, 15 ขาดหาย
135 วท. 235 18 2-19 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผูก 1 ขาดหาย
143 วท. 243 17 3-7, 9-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นต้น) ผูก 1, 2, 8 ขาดหาย
144 วท. 244 20 1-9, 11-21 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นต้น) ผูก 10 ขาดหาย
145 วท. 245 17 3-7, 9-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ผูก 1, 2, 8 ขาดหาย
147 วท. 247 18 3-27 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผูก 1, 2 ขาดหาย
148 วท. 248 20 1-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
151 วท. 251 12 6-7 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผูก 1-4 ขาดหาย
152 วท. 252 12 4-16 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผูก 1-3 ขาดหาย
153 วท. 253 18 1-17, 20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผููก 18, 19 ขาดหาย
154 วท. 255 1 2 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นต้น)
159 วท. 260 20 1-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
162 วท. 264 13 1, 3, 4, 6, 6ก, 13-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย)
172 วท. 279 3 3, 6, 2008 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นต้น)
181 วท. 294 18 2-14, 16-20 อรรถกถา ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (บั้นปลาย) ผูก 1, 15 ขาดหาย

Next Post Previous Post