โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
97 วท. 191 27 1-27 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี มังคลัตถทีปนี
98 วท. 192 27 1-27 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (พระมงคลทีปนีนวัฏฐกถา) มังคลัตถทีปนี
99 วท. 193 25 1-9, 11-26 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (พระมงคลทีปนีอัฏฐกถามงคลสูตร) ผูก 10 ขาดหาย
100 วท. 194 16 1-10, 12-17 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (พระมงคลทีปนีอัฏฐกถามงคลสูตฺร) ผูก 11 ขาดหาย
101 วท. 195 24 1-2,4-25 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (มงคลทีปนีอัฏฐกถามงคลสูตฺร ผูก 3 ขาดหาย
102 วท. 196 22 2-18, 20-24 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (มงคลทีปนีนวอัฏฐกถามงคลสูตร) มังคลัตถทีปนี
103 วท. 197 25 1-25 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (พระมงคลทีปนีอัฏฐกถามงคลสูตร) มังคลัตถทีปนี
104 วท. 198 24 1-24 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (มงคลทีปนีอัฏฐกถามงคลสูตร) มังคลัตถทีปนี
108 วท. 202 10 1-10 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (มงคลคาถาที่ 1-10) มังคลัตถทีปนี
111 วท. 205 20 1-20 อรรถกถา มงฺคลตฺถทีปนี (พระมงคลทีปนีอัฏฐกถา) มังคลัตถทีปนี