โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

1

1

ปริวรรตอักษร :

2

2

ปริวรรตอักษร :

3

3

ปริวรรตอักษร :

4

4

ปริวรรตอักษร :

5

5

ปริวรรตอักษร :

6

6

ปริวรรตอักษร :

7

7

ปริวรรตอักษร :

8

8

ปริวรรตอักษร :

9

9

ปริวรรตอักษร :

10

10

ปริวรรตอักษร :

11

11

ปริวรรตอักษร :

12

12

ปริวรรตอักษร :

13

13

ปริวรรตอักษร :

14

14

ปริวรรตอักษร :

15

15

ปริวรรตอักษร :

16

16

ปริวรรตอักษร :

17

17

ปริวรรตอักษร :

18

18

ปริวรรตอักษร :

19

19

ปริวรรตอักษร :

20

20

ปริวรรตอักษร :

21

21

ปริวรรตอักษร :

22

22

ปริวรรตอักษร :

23

23

ปริวรรตอักษร :

24

24

ปริวรรตอักษร :

25

25

ปริวรรตอักษร :

26

26

ปริวรรตอักษร :

27

27

ปริวรรตอักษร :

28

28

ปริวรรตอักษร :

29

29

ปริวรรตอักษร :

30

30

ปริวรรตอักษร :

31

31

ปริวรรตอักษร :

32

32

ปริวรรตอักษร :

33

33

ปริวรรตอักษร :

34

34

ปริวรรตอักษร :

35

35

ปริวรรตอักษร :

36

36

ปริวรรตอักษร :

37

37

ปริวรรตอักษร :

38

38

ปริวรรตอักษร :

39

39

ปริวรรตอักษร :

40

40

ปริวรรตอักษร :

41

41

ปริวรรตอักษร :

42

42

ปริวรรตอักษร :

43

43

ปริวรรตอักษร :

44

44

ปริวรรตอักษร :

45

45

ปริวรรตอักษร :

46

46

ปริวรรตอักษร :

47

47

ปริวรรตอักษร :

48

48

ปริวรรตอักษร :

49

49

ปริวรรตอักษร :

50

50

ปริวรรตอักษร :

51

51

ปริวรรตอักษร :

52

52

ปริวรรตอักษร :

53

53

ปริวรรตอักษร :

54

54

ปริวรรตอักษร :

55

55

ปริวรรตอักษร :

56

56

ปริวรรตอักษร :

57

57

ปริวรรตอักษร :

58

58

ปริวรรตอักษร :

59

59

ปริวรรตอักษร :

60

60

ปริวรรตอักษร :

61

61

ปริวรรตอักษร :

62

62

ปริวรรตอักษร :

63

63

ปริวรรตอักษร :

64

64

ปริวรรตอักษร :

65

65

ปริวรรตอักษร :

66

66

ปริวรรตอักษร :

67

67

ปริวรรตอักษร :

68

68

ปริวรรตอักษร :

69

69

ปริวรรตอักษร :

70

70

ปริวรรตอักษร :

71

71

ปริวรรตอักษร :

72

72

ปริวรรตอักษร :

73

73

ปริวรรตอักษร :

74

74

ปริวรรตอักษร :

75

75

ปริวรรตอักษร :

76

76

ปริวรรตอักษร :

77

77

ปริวรรตอักษร :

78

78

ปริวรรตอักษร :

79

79

ปริวรรตอักษร :

80

80

ปริวรรตอักษร :

81

81

ปริวรรตอักษร :