โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : สมุดขาว

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
- สข.วท.33 - อื่น ๆ สมุดขาว / ธรรมคดี / มาติกา
- สข.วท.79 - อื่น ๆ สมุดขาว / ธรรมคดี / พระมาเลยยสุตฺต มีภาพวาดประกอบ
- สข.วท.80 - อื่น ๆ สมุดขาว / ธรรมคดี / บทสวดมนต์ต่างๆ
- สข.วท.81 - อื่น ๆ สมุดขาว / ธรรมคดี / พระมาเลยยสุตฺต
- สข.วท.82 - อื่น ๆ สมุดขาว / ธรรมคดี / พระมาเลยยสุตฺต
- สข.วท.85 - อื่น ๆ สมุดขาว / ธรรมคดี / พระมาเลยฺยสุตฺต มีภาพวาดประกอบ