โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ลานก้อม

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
524 วท. 1156 7 1 อื่น ๆ สติปฏฺฐานสุตฺต ลานก้อม
วท. 1157 1, 1ก อาฎานาฏิยสุตฺต (จตุตฺถภาณวารํ)
วท. 1158 1, 1ก, 1ข ปริวาสกมฺมวิธิ (จุลฺลสุทฺธนฺต)
วท. 1159 1 สตฺตปริตฺต (เจ็ดตำนาน)
525 วท.1160 12 1 อื่น ๆ สติปฏฺฐานสุตฺต (มูลปญณาสกปาลิ) ลานก้อม
วท. 1161 1 อภิธมฺมมาติกา
วท. 1162 1 อาฏานาฏิยสุตฺต (พฺรพานยัก)
วท. 1163 1 มหาสมยสุตฺต
วท. 1164 1 บทสวดมนต์
วท. 1165 1 อิสิคิลิสุตฺต
วท. 1166 1 คิริมานนฺทสุตฺต
วท. 1167 1 สมฺโพชฺฌงฺค (พฺรสตฺตสมฺโพชฺฌงฺค)
วท. 1168 1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต
วท. 1169 1 ปฐมภาณวาร
วท. 1170 1, 1ก ปริตฺตกถา
528 วท. 1192 16 1 อื่น ๆ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต ลานก้อม
วท. 1193 1 มหาสมยสฺุตต
วท. 1194 1 คิริมานฺนทสุตฺต
วท. 1195 1, 1ก, 1ข ปริวาสกมฺมวิธิ (สุทฺธนฺตปริวาส)
วท. 1196 1, 1ก อาฏานาฏิยสุตฺต (ตติยภาณวาร-จตุตฺถ)
วท. 1197 1, 1ก ปริตฺตกถา (สตฺตปริตฺตํ-ทฺวาทสปริตฺตํ)
วท. 1198 1, 1ก, 1ข บทสวดมนต์
วท .1199 1 ทำวัตรพฺรอย่างใหม่-เก่า
วท. 1200 1 อิสิคิลิสุตฺต
วท. 1201 1 กมฺมวาจาอุปสมบท
530 วท. 1213 15 1, 1ก-1ฆ อื่น ๆ จตุปาริสุทธิสีล ลานก้อม
วท. 1214 1, 1ก, 1ข ทุติยภาณวาราทิ (ทุติย-จตุตฺถ)
วท. 1215 1 อิสิคิลิสุตฺต
วท. 1216 1 กมฺมวาจาวิธิ (อุปสมปทกมฺมสิมา)
วท. 1217 1, 1ก ปริวาสกมฺมวิธิ (สุทฺธนฺต-สโมธานปวารณาทิ)
วท. 1218 1 ปวารณาวสฺสา-กถิน
วท. 1219 1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต
วท. 1220 1 คิริมานนฺทสุตฺต
531 วท. 1221 10 1 อื่น ๆ ปริวาสกมฺมวิธิ (สโมธานปริวาส) ลานก้อม
วท. 1222 1 มหาทิพฺพมนฺต
วท. 1223 1 มหาสมยสุตฺต
วท. 1224 1 อาฏานาฏิยสุตฺตํ
วท. 1225 1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต
วท. 1226 1 พุทฺธานุสฺสติ
วท. 1227 1 อิสิคิลิสุตฺต
วท. 1228 1 สมฺโพชฺฌงฺค
วท. 1229 1 ตติยภาณวาร
วท. 1230 1 ญตฺติจตุตฺถกมฺมวาจา
533 วท. 1232 10 1 อื่น ๆ ภิกฺขุปาติโมกฺข ลานก้อม
วท. 1233 1 กมฺมวาจาวิธี (ญตฺติจถุตฺถอุปสมฺปทกมฺม)
วท. 1234 1 จตุปาริสุทฺธสีล
วท. 1235 1 ปริวาสกมฺมวิธี
วท. 1236 1 จนฺทสุริยปริตฺต
วท. 1237 1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต
วท. 1238 1 มหากสฺสปสุตฺต
วท. 1239 1 มหาสมยสุตฺต
วท. 1240 1 อาฏานาฏิยสุตฺต
วท. 1241 1 สติปฏฺฐานสุตฺต
534 วท. 1242 8 1, 1ก, 1ข อื่น ๆ สตฺตปริตฺต (เจ็ดตำนาน) ลานก้อม
วท. 1243 1 ทวาทสปริตฺต (สิบสองตำนาน)
วท. 1244 1 โพชฺฌงฺคกถา
วท. 1245 1 กมฺมวาจาวิธิ (สุทธนฺต-เอกจฺจํ-สโมธานํ)
วท. 1246 1, 1ก ธุตงฺควินิจฺฉย
535 วท. 1247 12 1, 1ก, 1ข อื่น ๆ สติปฎฺฐานสุตฺต มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาส ลานก้อม
วท. 1248 1 บอกวัตตนำสักกราช
วท. 1249 1, 1ก, 1ข คิริมานนฺทสุตฺต
วท. 1250 1, 1ก-1ค อิสิคิลิสุตฺต
537 วท. 1252 8 1, 1ก-1ฉ อื่น ๆ สตฺตปริตฺต ลานก้อม
538 วท. 1253 12 1, 1ก-1ฏ อื่น ๆ ปฐมภาณวาราทิ (พฺรปถมวาล-พรฺพารพฺร) ลานก้อม
539 วท. 1254 10 1, 2 อื่น ๆ ภิกฺขุปาฏิโมกฺข (พฺรปาติโมก) ลานก้อม
วท. 1255 1 ปริวาสกมฺมวิธิ (ปริวาสฺสกมฺมวิฏฺฐาร)
วท. 1256 1 สติปฏฺฐานสุตฺต (มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสสติปฏฺฐานสูตร)
วท. 1257 1 มหาสมยสุตฺต (มหาสมยสุตฺตํ)
วท. 1258 1, 1ก ตติยภาณวาร (พฺรอาฏานาฏิยสุตฺตํ)
วท. 1259 1 อิสิคิลิสุตฺต
วท. 1260 1 คิริมานนฺทสุตฺต
วท. 1261 1 กมฺมวาจาวิธิ (อุปสมฺปทกมฺม)
544 วท. 1288 13 1 อื่น ๆ วิปสฺสนาภูมิปาโฐ ลานก้อม
วท. 1289 1 อาชีวปาริสุทฺธิสีล
วท. 1290 1 ปริวาสกมฺมวิธิ
วท. 1291 1 อิสิคิลิสุตฺต
วท. 1292 4 มูลปณฺณาสกปาลิ มชฺฌิมนิกาย (พฺรสติปฏฺฐานสูตร)
วท. 1293 1 ตติยภาณวาร ภาณยัก
วท. 1294 17 อาฏานาฏิยสุตฺต (จตุตฺถภาณวาร)
วท. 1295 1, 2 ภิกฺขุณีปาฏิโมกฺข
วท. 1296 1, 2 สวดมนต์เช้า
วท. 1297 1, 1ก คิริมานฺนทสุตฺต
546 วท. 1307 10 1 อื่น ๆ สาวงฺคสุตฺต (พรสาวงฺคสูตร) ลานก้อม
วท. 1308 1 พุทฺธานุสฺสติกถาทิ
วท. 1309 1 มหาพุทฺธคุณวณฺณนา
วท. 1310 1 สพฺพพุทฺธมนฺตวณฺณนา
วท. 1311 1 กมฺมวาจาวิธิ (สวดนาค-สวดอุโบสถ-สวดกถิน)
วท. 1312 1 มหาทิพฺพมนฺต
วท. 1313 1 อาฏานาฏิยสุตฺต (จตุตถภาณวาร)
วท. 1314 1 มหากสฺสปสุตฺตาทิ (มหาโมคฺคลฺลานสูตร มหาจุนฺทสูตร)
วท. 1315 1 อุณหิสวิชยาทิ (พุทธคุณสงฺเขป)
วท. 1316 1 ปริวาสกมฺมวิธิ (สโมธานสุทฺธนฺต เอกจฺจํ)
549 วท. 1341 6 1 อื่น ๆ ภิกฺขุปฏิโมกฺข ลานก้อม
วท. 1342 1 กมฺมวาจาวิธิ (เอกจฺจํ ปุริโส)
วท. 1343 1 สตฺตปริตฺต
วท. 1344 1 สหสฺสนย (พฺรยนฺเต พฺรสํพุทเธ พฺรสหสฺสเนยฺย)
วท. 1345 1 คิริมานนฺทสุตฺต
วท. 1346 1 ภาณวาร (พาลพฺร)
551 วท. 1354 16 1 อื่น ๆ ภิกฺขุปาฏิโมกฺข ลานก้อม
วท. 1355 1, 1ก-1ฉ สติปฏฺฐานาทินานาสุตฺต (สตฺตโพชฺฌงฺค,คิริมานนฺท ฯลฯ)
วท. 1356 1, 1ก, 1ข กมฺมวาจาวิธิ (สวดนาค-สวดกถิน-บอกวัตร)
วท. 1357 1, 1ก ภาณวาร (พฺรมหาสมยสุตฺต)
วท. 1358 1 จตุปาริสุทฺธสีล (ปาริสุทธสีส)
553 วท. 1363 6 1, 1ก-1ฆ อื่น ๆ อาฏานาฏิยสุตฺต ลานก้อม
วท. 1364 1 อวิชฺชมาติกาทิ (อวิชชาแลข้อต่าง ๆ)
570 วท. 1409 14 1, 1ก-1ง อื่น ๆ กมฺมวาจาวิธิ (ญตฺติจตุตุถกมฺมอุปสมุปทสีมา) ลานก้อม
วท. 1410 1, 1 ก-1ฉ กมฺมวาจาวิธิ (ญตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทสีมา)
571 วท. 1411 10 1, 1ก-1ฌ อื่น ๆ กมฺมวาจาวิธิ (พฺรปริวาสกมฺม สุทฺธนฺตปริวาส สโมธานปริวาส) ลานก้อม
573 วท. 1413 2 1 อื่น ๆ กมฺมวาจาวิธิ (พฺรปริวาสกมฺม) ลานก้อม
วท. 1414 1 กมฺมวาวิธิ (มหาสุทฺธนฺต-จุลสุทธนฺต)
574 วท. 1415 11 1, 1ก-1ญ อื่น ๆ กมฺมวาจาวิธิ (สุทฺธนฺต เอกจฺจํ สโมธานปริวาส) ลานก้อม
575 วท. 1416 9 1, 1ก-1ญ อื่น ๆ คิริมานนฺทสุตต ลานก้อม
วท. 1417 1, 1ก-1ค กมฺมวาจาวิธิ (บอกวัตร-บอกสักกราช)
576 วท. 1418 14 1, 1ก-1ช อื่น ๆ อิสิคิลิสุตฺต ลานก้อม
วท. 1419 1, ก, 1ข สติปฏฺฐานสุตฺต
วท. 1420 1, 1ก สตฺตโพชฺฌงฺสุตฺต
580 วท. 1426 2 1, 1ก อื่น ๆ กมฺมวาจาวิธิ (ญตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปท สวดกถิน บรรพชา สีมา) ลานก้อม
581 วท. 1431 4 1, 1ก, 1ง, 1ช อื่น ๆ อาฏานาติยสุตฺต ลานก้อม
582 วท. 1432 8 1, 1ก-1ฆ อื่น ๆ สตฺตปริตฺต (เจ็ดตำนาน) ลานก้อม
วท. 1433 1, 1ก, 1ข ทฺวาทสปริตฺต (สิบสองตำนาน)
583 วท. 1434 9 1, 1ก-1ฏ อื่น ๆ ภาณวาร (ปถมภาณวาร-ปญจมภาณวาร) ลานก้อม
584 วท. 1435 5 1, 1ก-1ฌ อื่น ๆ ภาณวาร (ปถม-ปญจมภาณวาร) ลานก้อม
585 วท. 1436 15 1, 1ก-1ถ อื่น ๆ สวดมนต์ ลานก้อม
586 วท. 1437 11 1, 1ก-1ฏ อื่น ๆ กมฺมวาจาวิธิ (สวดสีมา-ปวารณา-สวดกถิน-บอกศักราช-สวดนาค) ลานก้อม
587 วท. 1438 9 1, 1ก-1ช อื่น ๆ อวิชฺชามาติกา (พฺรไตรปิฎก พฺรอวิชชามาติกา พฺรอภิธมฺมกถา) ลานก้อม
591 วท. 1450 12 1, 1ก-1ค อื่น ๆ ปฐมภาณวาร (พฺรพานต้น) ลานก้อม
วท. 1451 1, 1ก-1ค ตติยภาณวาร (พฺรตติยภาณวาร)
วท. 1452 1, 1ก, 2, 3 ภิกฺขุปาฏิโมกฺขแปล
592 วท. 1453 7 1, 1ก-1จ อื่น ๆ ภิกฺขุปาฏิโมกข ลานก้อม
593 วท. 1454 7 1, 1ก-1จ อื่น ๆ ภิกฺขุปาฏิโมกข ลานก้อม
595 วท. 1456 9 1, 1ก-1ช อื่น ๆ กมฺมวาจาวิธิ (มหาสทฺธนฺต-จุลฺลสุทฺธนฺต-เอกจฺจํ-สโมธาน) ลานก้อม
597 วท. 1460 10 1 อื่น ๆ ภิกฺขุปาฏิโมกฺข (สุตฺตํ) ลานก้อม
วท. 1461 1, 1ก, 1ข สตฺตปริตฺต (เจ็ดตำนาน)
วท. 1462 1, 1ก-1ค สวดมนต์
วท. 1463 1, 1ก กมฺมวาจาวิธิ (ปวารณาวสฺสา, สวดนาค)
602 วท. 1472 1 1 อื่น ๆ โอวาทานุุสาสนี ลานก้อม
603 วท. 1473 1 1ก อื่น ๆ ภิกฺขุปาฏิโมกฺข ลานก้อม
604 วท. 1476 10 1, 1ก, 1ข อื่น ๆ จตุปาริสุทธิสีล ลานก้อม
วท. 1477 1, 1ก-1ฉ สตฺตปริตต
605 วท. 1479 1 1จ อื่น ๆ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต ลานก้อม
606 วท. 1480 8 1, 1ก-1ช อื่น ๆ ทฺวาทสปริตฺต ลานก้อม
607 วท. 1481 5 1, 1ก-1ง อื่น ๆ ปริวาสกมฺมวิธิ (สโมธาน-อปฺปฏิฉนฺนํ) ลานก้อม
613 วท. 1496 3 1 อื่น ๆ อนุสาสนีกถา, สิกฺขาปทวินิจฺฉย, ภิกฺขุปาฏิโมกข (แปล ) ลานก้อม
วท. 1497 1 สิกฺขาบทวินิจฺฉย (พฺรวินยฺยวินิจฺเฉยฺยรฺวม)
วท. 1498 1 ภิกฺขุปาฏิโมกข (แปล)
614 วท. 1499 10 1, 1ก-1ญ อื่น ๆ อาฏานาฏิยสุตฺต ลานก้อม
615 วท. 1500 11 1, 1ก-1ญ อื่น ๆ อาฎานาฏิยสุตฺต ลานก้อม
623 วท. 1524 1 1 อื่น ๆ วิปสฺสนาภูมิปาฐ ลานก้อม
625 วท. 1527 12 1, 1ก-1ค อื่น ๆ พฺรพุทธมนฺตสวดเช้า, ปฐมภาณวาร, ตติยภาณวาร ลานก้อม
วท. 1528 1, 1ก, 1ข ปฐมภาณวาร
วท. 1529 1, 1ก-1ฆ ตติยภาณวาร
626 วท. 1530 12 1, 1ก-1ฆ อื่น ๆ สติปฏฺฐานสุตฺต ลานก้อม
วท. 1531 1, 1ก-1จ กมฺมวาจาวิธิ
628 วท. 1539 15 1, 1ก-1จ อื่น ๆ ปฐมภาณวาร ลานก้อม
วท. 1540 1, 1ก, 1ข ตติยภาณวาร
วท. 1541 1, 1ก, 1ข อาฏานาฏิยสุตฺตํ
วท. 1542 1 จตุตฺถภาณวาร
วท. 1543 1 จตุตฺถภาณวาร
631 วท. 1549 6 1, 1ก-1ง อื่น ๆ มหาสติปฏฺฐานสุตฺต มูลปณฺณาสกปาลิ มชฺฌิมนิกาย ลานก้อม
635 วท. 1565 13 1 อื่น ๆ วิธีเปลี่ยนวันเดือนปีด้วยสังขยา ลานก้อม
วท. 1566 1 อาฏานาฏิยสุตฺตํ
วท. 1567 1 สาวงฺคสุตฺตํ (สาวังคสูตร)
วท. 1568 1, 1ก, 1ข จตุปาริสุทฺธสีล
วท. 1569 1, 1ก, 1ข ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต
วท. 1570 1, 1ก-1ค อวิชฺชามาติกา
638 วท. 1583 11 1, 1ก อื่น ๆ บทสวดมนต์ ลานก้อม
วท. 1584 1 มหาสติปฏฺฐานสุตฺต
วท. 1585 1, 1ก สมตึสปารมีกถา
วท. 1586 1 คาถาอาคม
วท. 1587 1 ธมฺมเทสนากถา
วท. 1588 1, 1ก ภิกฺขุปาฏิโมกฺข
วท. 1589 1 บทสวดเปลี่ยนวันเดือนปี
วท. 1590 1 ตำรายา - ข้อมูลนำออกแล้ว แต่คงลำดับไว้
639 วท. 1591 10 1ก, 1ข อื่น ๆ โอวาทนุสาสนี (โอวาทานุสาสนํ) ลานก้อม
วท. 1592 1 กมฺมฏฐานกถา
วท. 1593 1, 1ก คิริมานนฺทสุตฺตํ
วท. 1594 1, 1ก อิสิคิลิสุตฺต
วท. 1595 1 ยอดพระกัณฑไตรปิฎก
วท. 1596 1, 1ก กมฺมวาจาวิธิ
640 วท. 1598 14 1, 1ก-1ฆ อื่น ๆ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต
วท. 1599 1, 1ก อภิธมฺมตฺถสงฺคห
วท. 1600 1 จตุปาริสุทธิสีล
วท. 1601 1 บทสวดมหากา
วท. 1602 1 บทสวดภาวนา
วท. 1603 1, 1ก-1ค บทสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๓
643 วท. 1620 10 1, 1ก-1ฉ อื่น ๆ มหาสมยสุตฺต ลานก้อม
วท. 1621 1 คาถาประกอบพิธีกรรม
วท. 1622 1 อนุสาสนกถา
645 วท. 1628 15 1 อื่น ๆ ธชคฺคสูตร ลานก้อม
วท. 1629 1 อาฏานาฏิยสุตฺต
วท. 1630 1 จตุรารกฺขา
วท. 1631 1 เตปิฏก (พระเตปิฎก)
วท. 1632 1, 1ก อวิชฺชามาติกา
วท. 1633 1 สมโพชฺฌงฺค
วท. 1634 1 คิริมานนฺทสุตฺต
วท. 1635 1, 1ก กมฺมวาจาวิธิอุปสมบท
วท. 1636 1 ข้อสูตรนิกาย
วท. 1637 1 ภิกฺขุปาฏิโมกฺข
วท. 1638 1 กมฺมวาจาวิธิ (พฺรกมฺมฐาน)
วท. 1639 1 ปริวาสกมฺมวิธิ
649 วท. 1660 2 1 อื่น ๆ ปวารณาวิธิ ลานก้อม
วท. 1661 1 ปริวาสกมฺมวิธิ
652 วท. 1677 7 1-7 อื่น ๆ สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (ธมฺมสงฺคณี-มหาปฏฺฐาน) ลานก้อม