โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : อักษรธรรมล้านนา

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
512 วท. 1082 1 1 อื่น ๆ ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา (บ้้นตัน) อักษรธรรมล้านนา