โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ภาษาบาลี - เขมร (อุบลวรรณา,คาถาทำน้ำมนต์ ตำรายา)

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
509 วท. 1076 2 1 อื่น ๆ อุปลวณณาเถรีวตถุ (นางอุบลวัณณากับนางแสงสุริยา) อุบลวัณณา
วท. 1077 1 พระคาถาทำน้ำมนต์ (บาลี-เขมร)
510 วท. 1078 7 1, 1ก-1จ ตำรายา ตำรายาโบราณ ข้อมูลนำออกแล้ว แต่คงลำดับไว้