โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ไวยากรณ์(บาลี)

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
461 วท. 910 9 ก4, ข5, ค6 อื่น ๆ กจฺจายนมูล (สมาส-คริต) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 911 ก4, ข1, ค9 กจฺจายนมูล (ตัทธิต-การกกัจจายน)
วท. 912 ก1, ก2, ข1 กจฺจายนเภท (ธาตุกริต-ธาตุอุณณาทิ)
462 วท. 914 7 ก1, ก1ข, ข1, ง6 อื่น ๆ กจฺจายนมูล (สนธิ-อุณากิ) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 915 1 วิภตฺติกถา (ตัววิภัตติ)
วท. 916 ก1 อาขฺยาตวิภัตฺติโจทนา
วท. 917 4 อกฺขรวิคฺคหวิตฺถาร(ขทณฺฑ)
463 วท. 918 10 ก3, ข1, ค6, ฆ18, ง9 อื่น ๆ กจฺจายนมูล (สมาส-การก) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 919 ก1, ก2, ข1, ค1, ค2 กจฺจายนเภท (ธาตุอาขยาตอุณฺณาทิ)
464 วท. 920 14 1ก-1ฆ อื่น ๆ พาลปฺปโพธ ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 921 1ก, 1ข พาลปฺปโพธ (พาลโพทฺธ)
วท. 922 1, 1ก พาลปฺปโพธฎีกา
วท. 923 1, 1ก กาพฺยสารวิลาสินีอฏฺฐกถา
วท. 924 1, 1ก คนฺถาภรณสงฺเขปฎีกา
465 วท. 925 11 1, 1ก อื่น ๆ กฺจจายนเภทวินิจุฉย ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 926 ก1, ก3, ก4, ก4ก, ข5, ค6 กจฺจายนมูล (สมาส-มูลกัจจายนอุณาทิ)
วท. 927 1 มูลนิสฺสยปกรณ
466 วท. 928 16 ก7-ค9 อื่น ๆ กจฺจายนมูล (กริตกัจจายนาฏ-การก) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 929 ก1-ข3 กจฺจายนเภท (ธาตุกริต-ธาตุอุณาทิสำเรทธ)
473 วท. 949 11 1 อื่น ๆ ข้อแก้มูลบอกสัมพันธ์ ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 950 1 คณฺฐาภรณคณฺฐี
วท. 951 1 สทฺทวุตฺติ
วท. 952 1 กจฺจายนเวยฺยกรณ
วท. 953 1 วชิรสารสงฺคห
วท. 954 1 วิทคฺธมุขมณฺฑน
วท. 955 ก1, ก1ก, ข1 เวยฺยากรณ (วิภตฺตินาม-สมาส)
วท. 956 1, 2 นามรูปทีปนี
474 วท. 957 10 1 อื่น ๆ วิทคฺธมุขมณฺฑน ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 958 1-6 วิทคฺธมุขมณฺฑนฎีกา
วท. 959 1-3 วิทคฺธมุขมณฺฑนโยชนา
477 วท. 970 11 1 อื่น ๆ สทฺทวิธานลกฺขณ (ปาฬิสัททวิธาน) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 971 1-10 สทฺทวิธานลกฺขณฎีกา (ฎีกาสัททวิธาน)
478 วท. 972 11 2 อื่น ๆ ปทมาลา (ปทมาลายวิภัชฺชิตพฺพา) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 973 1, 1ก กจฺจายนมูลสุตฺต
วท. 974 ก1-ฆ9 กจฺจายนมูล (นาม-อุณาทิ)
วท. 975 1 กจฺจายนเภท (ธาตุอาขยาต)
479 วท. 976 8 1-8 อื่น ๆ ทสวตฺถุทานกถา ตำราไวยากรณ์(บาลี)
480 วท. 977 7 1-7 อื่น ๆ พุทฺธคุณกถา (พระพุทธคุณบรรยาย) พุทธคุณ
487 วท. 996 17 ก2-ฉ1 อื่น ๆ มูลกจฺจายนนิสุสย (สนธิ-การก) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
492 ท. 1014 10 ก1-ง8 อื่น ๆ กจฺจายนมูล (นาม-อุณากิ) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 1015 1, 1ก, 2, 2ก กจฺจายนเภท (ธาตุกริต)
496 วท. 1028 10 1, 2, 5 ,5ก อื่น ๆ กจฺจายนมูล (อาขยาต) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 1029 ก1-ก1ค, ก2, ข1 กจฺจายนเภท (ธาตุอาขยาต-ธาตุอุณณาต)
499 วท. 1035 4 1-3 อื่น ๆ สมถกมฺมฏฐานกถา กัมมัฏฐาน
วท. 1036 1 วิปสฺสนากมฺมฏฺฐานกถา
506 วท. 1061 18 1, 1ก-1ง อื่น ๆ วุตฺโตทย (พรปาฬิวุตโตทยปกรณ์) ตำราไวยากรณ์(บาลี)
วท. 1062 1, 1ก วุตฺโตทยฏฺฐกถา (อตฺถกถา)
วท. 1063 1 วุตฺโตทยฎีกา (ฎีกาวุตฺโตทย)
วท. 1064 1 วุตฺโตทยวินิจฺฉย (วุตโตทยวิจฺฉย)
วท. 1065 1, 1ก, 1ข กฺวิกณฺฐาภรณวุตโตทยฎีกา
วท. 1066 1 วจนตฺถโชติวุตฺโตทยนวฎีกา
วท. 1067 1 วุตฺโตทยโยชนา
วท. 1068 1 ฉนฺทวุตฺติปทีป
วท. 1069 1-2 วุตฺโตทยนิสฺสย (นิสฺสยวุตฺโตทย)