โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

พระสุตตันตปิฎก

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
55 วท. 97 22 1-22 พระสุตตันตปิฎก มหาวคฺคปาลิ ทีฆนิกาย (พระธัมมจักก-ยสกุลบุตร)
56 วท. 98 12 1-12 พระสุตตันตปิฎก มหาวคฺคปาลิ ทีฆนิกาย (พระบาฬีฑิฆนิกายมหาวัคคสูตร)
57 วท. 99 22 1-22 พระสุตตันตปิฎก มหาวคฺคปาลิ ทีฆนิกาย (พระมหาวัคฺค)
58 วท. 100 13 1-13 อรรถกถา มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ปปญฺจสูทนีอฏฺฐกถามชฺฌิมนิกาย)
59 วท. 101 21 1-21 พระสุตตันตปิฎก มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ปาฐมชฺฌิมนิกายมชฺฌิมปณฺณาสก)
60 วท. 102 12 1-12 พระสุตตันตปิฎก จตุกฺกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย
62 วท. 104 11 1-11 พระสุตตันตปิฎก มูลปณฺณาสกปาลิ มชฺฌิมนิกาย (ปาฬิมชฺฌิมนิกายมูลปณฺณาส)
63 วท. 105 10 1-8 พระสุตตันตปิฎก อฏฺฐกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย
วท. 106 2-3 อรรถกถา อฏฺฐกนิปาตวณฺณนา มโนรถปููรณี องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา ผูก 1 ขาดหาย
64 วท. 107 18 1-12 พระสุตตันตปิฎก จตุกฺกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย
วท. 108 1-6 อรรถกถา จตุกฺกนิปาตวณฺณนา มโนรถปูรณี องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
65 วท. 109 22 1 พระสุตตันตปิฎก ทสนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 110 1-2 พระสุตตันตปิฎก เอกาทสนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 111 1-4 พระสุตตันตปิฎก ตึสนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 112 1-3 พระสุตตันตปิฎก จตฺตาฬีสนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 113 1-2 พระสุตตันตปิฎก ปญฺญาสนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 114 1 พระสุตตันตปิฎก สฏฺฐีนิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 115 1-2 พระสุตตันตปิฎก สตฺตตินิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 116 1-7 พระสุตตันตปิฎก อสีตินิปาต ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
66 วท. 117 5 1-4 พระสุตตันตปิฎก สตฺตนิปาตปาลิ ขุทฺทกนิกาย (พฺรปาฬีสุตฺตนิปาต)
วท. 118 28 พระสุตตันตปิฎก มหาวคฺคปาลิ ทีฆนิกาย (แปล) (มหาวคฺคสกฺกปญฺหสูตร)
67 วท. 119 17 1-3 พระสุตตันตปิฎก สุตฺตนิปาตปาลิ ขุทฺทกนิกาย (ปาฬีสุตฺตนิปาต) ผูก 2 ขาดหาย
วท. 120 1-14 อรรถกถา สุตฺตนิปาตวณฺณนา ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
68 วท. 121 19 1-3 อรรถกถา อฎฺฐกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 122 1-2 อรรถกถา นวกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 123 1-4 อรรถกถา ทสกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 124 1-3 อรรถกถา เอกาทสกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 125 1-3 อรรถกถา ทฺวาทสกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 126 1-4 อรรถกถา เตรสกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
69 วท. 127 14 2 พระสุตตันตปิฎก ทุกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย (เผด็จ)
วท. 128 1-2 พระสุตตันตปิฎก ติกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย (เผด็จ)
วท. 129 1, 3 พระสุตตันตปิฎก จตุกฺกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย (เผด็จ) ผูก 2 ขาดหาย
วท. 130 1, 4 พระสุตตันตปิฎก ปญฺจกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย (เผด็จ) ผูก 2-3 ขาดหาย
วท. 131 1, 2, 4, 4ก, 11 พระสุตตันตปิฎก ฉกฺกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย (เผด็จ)
วท. 133 1 พระสุตตันตปิฎก นวกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย (เผด็จ)
วท. 134 1 พระสุตตันตปิฎก ทสกนิปาตปาลิ องฺคุตฺตรนิกาย (เผด็จ)
70 วท. 135 16 1 พระสุตตันตปิฎก จริยาปิฎกปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 136 1-15 อรรถกถา จริยาปิฎกวณฺณนา ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
72 วท. 139 11 3 พระสุตตันตปิฎก สคาถวคฺคปาลิ สํยุตฺตนิกาย (พฺรปาฬีสํยุตฺตนิกาย สคาถาวคฺค)
วท. 140 1 อรรถกถา สคาถวคฺควณฺณนา สารตฺถปกาสินี สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
วท. 141 1 พระสุตตันตปิฎก ขุททกปาฐปาลิ ขุทฺทกนิกาย (พรฺขุทฺทกปาถ)
วท. 142 1 อรรถกถา สุตฺตินิปาตวณฺณนา ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 143 1, 3 อรรถกถา ปญฺจกนิปาตวณฺณนา ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 144 1, 2, 4, 8, 10 อรรถกถา เถรีคาถาวณฺณนา ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
73 วท. 145 31 1-31 อรรถกถา จริยาปิฏกวณฺณนา ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
74 วท. 146 20 1-20 อรรถกถา เอกนิปาตวณฺณนา มโนรถปูรณี องฺคุตฺตรนิกายฏฐกถา
75 วท. 147 19 1-19 อรรถกถา มูลปณฺณาสกวณฺณนา ปปญฺจสูทนี มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
79 วท. 152 14 1-2 พระสุตตันตปิฎก วิมานวตฺถุปาลิ ขุทฺทกนิกาย
วท. 153 1-12 อรรถกถา วิมานวตฺถุวณฺณนา ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
80 วท. 154 15 1-15 อรรถกถา มชฺฌิมปณฺณาสฺกวณฺณนา ปปญฺจสูทนี มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
81 วท. 155 16 1-8 อรรถกถา ติกฺกนิปาตวณฺณนา-จตุกฺกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา
วท. 156 1-8 อรรถกถา จตุกฺกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
82 วท. 157 19 1-5 อรรถกถา ตึสนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 158 1-2 อรรถกถา ปญฺญาสนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 159 1-2 อรรถกถา สฏฐืนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 160 2-3 อรรถกถา สตฺตตินิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 161 1-8 อรรถกถา อสีตินิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถ ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
83 วท. 162 10 1-10 อรรถกถา วีสตินิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
84 วท. 163 6 1-6 อรรถกถา จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
85 วท. 164 13 1-4 อรรถกถา ปญฺจกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 165 1-4 อรรถกถา ฉกฺกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 166 1-5 อรรถกถา สตฺตกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
86 วท. 167 11 1-11 อรรถกถา สารตฺถสมุจฺจย จตุภาณวาร อฏฺฐกถา (สรณาคมนสิกขาบท)
87 วท. 168 12 1-9, 13-18 อรรถถถา สารตฺถสมุจฺจย จตุภาณวาร อฏฺฐกถา (สารตฺถสมุจฺจยเผด็จ) ผูก 10-12 ขาดหาย
89 วท. 170 9 3, 15 อรรถกถา สารตฺถสมุจฺจย จตุถาณวาร อฏฺฐกถา
วท. 171 25 อรรถกถา สารตฺถสมุจฺจย จตุถาณวาร อฏฺฐกถา (สารตฺถสมุจฺจยเผด็จ
วท. 172 9 พระสุตตันตปิฎก ปาฏิกวคฺคปาลิ ฑีฆนิกาย ปี ๒๑๖๖ สมัยพระเจ้าทรงธรรม
วท. 173 7 อรรถกถา ฉกฺกนิปาตวรรณนา มโนรถปูรณี อังคุตฺตรนิกายฎฺฐกถา
วท. 174 2 อรรถกถา ทฺวาทสนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วท. 175 1, 15, 17 อื่น ๆ สุตฺตสงฺคห (พฺรสุตฺตสงฺคหเผฺดจ) (รวบรวมพระสูตร)
90 วท. 176 22 1-14, 16, 18-24 อื่น ๆ สุตฺตสงฺคห (พระสุตฺตสงฺคหเผดฺจ) (รวบรวมพระสูตร) ผูก 15, 17 ขาดหาย
91 วท. 177 14 14 อรรถกถา สทฺธมฺมวิลาสินี ธมฺมจกฺกอฏฺฐกถา
94 วท. 183 12 1, 1ก พระสุตตันตปิฎก มาเลยฺยสุตฺต
วท. 184 1-2 ฏีกา มาเลยฺยวุตฺตทีปนีฏีกา
วท. 185 1-8 พระสุตตันตปิฎก มาเลยฺยสุตฺต

Next Post Previous Post