โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : โลกศาสตร์

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
447 วท. 864 26 1-26 อื่น ๆ ติโลกนยชาตก (พระไตรภูมิกวินิจฉัย) โลกศาสตร์
448 วท. 865 19 1-19 อื่น ๆ โลกนยชาตก โลกศาสตร์
449 วท. 866 18 1-18 อื่น ๆ โลกนยชตก (พระโลกนยธนัญชยบัณฑิตชาตก) โลกศาสตร์
450 วท. 867 11 1-8 อื่น ๆ โลกนยชตก (โลกเนยยย) โลกศาสตร์ พ.ศ. ๒๒๖๑
วท. 868 3, 5, 6, 9 โลกนยชาตก (พฺรโลกเนยฺยชาฎก)
452 วท. 872 12 1-10, 12-13 อื่น ๆ ติโลกวินิจฉย (พระไตรภูมิวินิจฉย) โลกศาสตร์
453 วท. 873 13 1-13 อื่น ๆ ติโลกวินิจฉย (พระไตรภูมิกวินิจฉัย บั้นต้น) โลกศาสตร์
454 วท. 874 16 1-15, 17 อื่น ๆ ติโลกวินิจฉย (พระไตรโลกย์วินิจฉัยเทวโลกกถา บั้นปลาย) ผูก 16 ขาดหาย
456 วท. 876 6 1-2 อื่น ๆ ทฺวาทสปริตฺต (ติภาณวารํ-ทฺวาทสปริตฺตํ) ปกิณณกะ
วท. 877 1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตาทิ (ธมฺจกฺปปฺวตฺตนสุตฺตํ-มหาสมยสุตฺตํ)
วท. 878 1 อาฏานาฏิยสุตฺต
วท. 879 1 สตฺตปริตฺต
วท. 880 1 สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (แปลอภิธัมมย่อ ๗ พระคัมภีร์) สร้าง พ.ศ. ๒๓๖๖
457 วท. 881 10 1 อื่น ๆ อฎฺฐวิสติพุทธา ปกิณณกะ
วท. 882 4 ปุคฺคลปญฺญตฺติคณฺฐีทีปนี
วท. 883 1 วิภตฺติกถา
วท. 884 2 เวสฺสนฺตรวิวรณ (พฺรมหาเวฺสนฺตรวณฺณนา)
วท. 885 2 สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธฺมม (พฺรธมฺมทั้ง 37 ประการ)
วท. 886 9 จริยาปิฎกเทสนา
วท. 887 1 ธมฺมวิภชฺชน (จำแนกพฺรธมฺม)
วท. 888 1 มหานิปาตวณฺณนา
วท. 889 1ก, 1ข กจฺจายนมูล
458 วท. 890 13 3, 7-12 อื่น ๆ มงฺคลตถทีปนี วท. 892 ไม่ดิจิไทช์
วท. 891 18 มงฺคลตถทีปนี
วท. 893 3 กมฺมฏฐานกถา
วท. 894 1 ปกิณฺณกนิปาต
วท. 895 17 อปฺปิจฺฉตากถา
วท. 896 1 ผคฺคสูตร
วท. 897 1 พฺรทุกฺขสจฺจ
459 วท. 898 13 1, 1ก, 2 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิกถา ปกิณณกะ
วท. 899 1 ภทฺเทกรตฺตสุตฺต
วท. 900 1 ทสปุญฺญกิริยาวตฺถุ
วท. 901 1 ธาตุนิพฺพาน
วท. 902 5, 5ก, 5ข มหาวัคควณฺณนา
วท. 903 1ก, 2 พรฺสังคิณี-พรฺกถาวัตฺถุ
วท. 904 1 สิกฺขาปทวินิจฺฉย
วท. 905 1 นานานิสํสกถา
460 วท. 906 8 2ก, 6, 11 อื่น ๆ พระธัมมบท ปกิณณกะ
วท. 907 1, 2 พรฺมหาคาถาพัน
วท. 908 4, 8 เวสฺสนฺตรชาตก
วท. 909 ค1 กจฺจายนมูล