โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ปฐมสมโพธิกถา

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
429 วท. 836 29 1-28, 30 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ ผูก 27 ขาดหาย
430 วท. 837 28 1-26, 29-30 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ ผูก 27-28 ขาดหาย
431 วท. 838 29 1-30 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิกถา ผูก 19, 24 ขาดหาย (มี10, 10ก)
432 วท. 839 16 1-15 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิกถา (วิวาหมงคล-ยสสบรรพช) ผูก 15 มี 15, 15ก
433 วท. 840 15 16-30 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ ปฐมสมโพธิกถา
434 วท. 841 6 6, 7, 18 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (มหาพิเนสฺสกรม-จาตุรงคิก) ปฐมสมโพธิกถา
วท. 842 1, 4 มหาวิปาก (พฺรมหาวิปาก)
วท. 843 1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺนตสุตฺต (เผด็จ)
438 วท. 853 11 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (ครรภปริวติต-ธาตุวิภชฺชปริจฺเฉท) ปฐมสมโพธิกถา
439 วท. 854 12 1-3, 6-12, 14, 18 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (มงคลวิวาห-มารพนธ) ปฐมสมโพธิกถา
440 วท. 855 13 4, 6-8,10-15, 19-21 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (ลักขณ-ธาตุอนุตรธาน) ปฐมสมโพธิกถา
441 วท. 856 9 5, 11, 13, 18, 20, 27, 27ก, 27ข อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (นิพพานสูตร) ปฐมสมโพธิกถา
442 วท. 857 10 1-10 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (ปถมวิวาหมงคล-มารวิชัย) ปฐมสมโพธิกถา
443 วท. 858 15 1-13, 15, 19 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (วิวาหมงคล-ธาตุอนุตรธาน) ปฐมสมโพธิกถา
444 วท. 859 15 1-6, 10-14, 17-19 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (วิวาหมงคล-ธาตุอนุตรธาน) ปฐมสมโพธิกถา
445 วท. 860 15 1-30 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ (วิวาหมงคล-ชุมนุมพระบรมฺมธาตุ) ขาดหายไป 15 ผูก
446 วท. 861 10 1, 1ก, 1ข, 2, 18, 23, 26, 29 อื่น ๆ ปฐมสมโพธิ ปฐมสมโพธิกถา
วท. 862 1 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตฺ
วท. 863 1ก ปฐมสมโพธิ (ภิมฺพาภิลาพฺพ)