โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : สัมภารวิบาก

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
426 วท. 833 9 1-9 อื่น ๆ สมฺภารวิปาก สัมภารวิบาก
427 วท. 834 17 1-17 อื่น ๆ สมฺภารวิปาก สัมภารวิบาก
428 วท. 835 18 18-35 อื่น ๆ สมฺภารวิปาก ปฐมสมโพธิกถา