โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ตำนาน - ประวัติ

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
420 วท. 823 9 1-9 อื่น ๆ สมฺปิณฺฑิตมหานิทาน ตำนาน
423 วท. 830 10 1-10 อื่น ๆ อมตรสธารา ตำนาน
424 วท. 831 16 18-33 อื่น ๆ อสีติมหาสาวกนิพพาน ประวัติพระสาวก
425 วท. 832 14 1-9, 11-15 อื่น ๆ อสีติมหาสาวกนิพพาน ผูก 10 ขาดหาย