โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : พงศาวดาร

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
415 วท. 807 11 1-11 อื่น ๆ มหาวํส พงศาวดาร
416 วท. 808 9 1-3 อื่น ๆ นลาฏธาตุวํส (พระนลาฏธาตุวงษ) พงศาวดาร
วท. 809 1-5 ถูปวํส (สถูปวงษ)
วท. 810 1 ปฏฺฺฐานวณฺณนา (ติกทุกปัฏฐาน)
417 วท. 811 13 1-113 อื่น ๆ วํสมาลิณีปกรณ (วังษมาลินี) พงศาวดาร []()