โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : สังคีติกถา (สังคายนา)

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
402 วท. 786 8 2-5 อื่น ๆ สงฺคีติกถา (ทุติย-ปัญจม) สังคายนา
วท. 787 2-5 สงฺคีติกถา (ทุติย-ปัญจม)
407 วท. 795 5 1-5 อื่น ๆ สงฺคีติกถา สังคายนา
408 วท. 796 5 1-5 อื่น ๆ สงฺคีติกถา สังคายนา
409 วท. 797 7 1, 1ก-1ค, 2-4 อื่น ๆ สงฺคีติกถา สังคายนา
410 วท. 799 10 1, 1ก-3ก อื่น ๆ สงฺคีติกถา สังคายนา
411 วท. 800 11 1, 1ก-5ก อื่น ๆ สงฺคีติกถา สังคายนา
วท. 801 1 รายชื่อพระไตรปิภกและอรรถกถา
412 วท. 802 10 1, 1ฆ-5 อื่น ๆ สงฺคีติกถา สังคายนา
413 วท. 803 11 1, 1ก, 2-5 อื่น ๆ สงฺคีติกถา สังคายนา
วท. 804 1-5 สงฺคีติกถา