โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : ปกิณณกะ

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
362 วท. 562 16 1-16 อื่น ๆ โสฬสมาณวปญหา ปกิณณกะ
364 วท. 564 15 1-4ค อื่น ๆ พฺรจตุราริยสจฺจ ปกิณณกะ
วท. 565 1 อื่น ๆ สพฺพปญฺหา
วท. 566 1 อื่น ๆ มรณสงฺคามกถา
วท. 567 1 อื่น ๆ จตุรารกฺขกถา
วท. 568 6 อื่น ๆ สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
365 วท. 569 14 1, 1ก-1ค, 2, 2ก-2ง, 3 อื่น ๆ ติลกฺขณกถา
วท. 570 1,3 อื่น ๆ จตุราริยสจฺจ ผูก 2 ขาดหาย
366 วท. 571 16 1, 1ก-1ง, 2, 3 อื่น ๆ ติลกฺขณกถา ปกิณณกะ
วท. 572 1-4ก อื่น ๆ จตุราริยสจฺจ
367 วท. 573 4 1-4 อื่น ๆ จตุราริยสจฺจ ปกิณณกะ
370 วท. 584 11 1-14 อื่น ๆ เจตนาเภทา (พระเจตนาเภทาอัฏฐกถาฎีกา) ปกิณณกะ
371 วท. 585 15 1-2ก อื่น ๆ อวิชฺชากถา ปกิณณกะ
วท. 586 1-1จ อื่น ๆ พุทฺธปฏิมากรกรณานิสํสกถา
วท. 587 1 อื่น ๆ พุทฺธปฏิมากรกรณานิสํสกถา
วท. 588 1 อื่น ๆ ธมฺมทานานิสํสกถา
วท. 589 1 อื่น ๆ ธมฺมคุณกถา (พระธรรมคุณแปล)
วท. 590 1 อื่น ๆ ธมฺมสฺสวนสาธุปฏิปตฺติกถา
วท. 591 1 อื่น ๆ ธมฺมานุสฺสติกถา
372 วท. 592 10 1-2 อื่น ๆ สงฺขปตฺตชาตก ปกิณณกะ
วท. 593 1-3 อื่น ๆ มุทฺทิตธมฺม (พระบรรทึกธรรม)
วท. 594 1-3 อื่น ๆ ปกิณฺณกกถา
วท. 595 1-2 อื่น ๆ ภิกฺขุปาติโมกฺขคณฺฐีทีปนี
373 วท. 596 12 1 อื่น ๆ สมณปฏิปตฺติกถา
วท. 597 1ก อื่น ๆ ปฏิจฺจสมุปฺปาท
วท. 598 1ก อื่น ๆ นิพฺพานสุตฺตานิสํสกถา
วท. 599 1, 1ก, 1ข อื่น ๆ กายนครกถา (เผด็จ)
วท. 600 1, 6-7 อื่น ๆ พาหุํฎีกา (จุลฺลสจฺจกสุตฺต) ผูก 2-5 ขาดหาย
วท. 601 1-1ก อื่น ๆ พาหุํฎีกา (จุลฺลสจฺจกสุตฺต)
374 วท. 602 13 1 อื่น ๆ อภิวาทนปาฐาทิ (สามเณรสิกขา) ปกิณณกะ
วท. 603 1 อื่น ๆ ติทฺวารกมฺมกถา
วท. 604 1 อื่น ๆ สิงฺคาโลวาทสุตฺต (สิงฺคาโลวาทสูตร)
วท. 605 1, 1ก อื่น ๆ พฺราหฺมณสุตฺต (สํยุตฺตวณฺณนา)
วท. 606 1 อื่น ๆ สตฺตปญฺหาพฺยากรณ
วท. 607 1 อื่น ๆ โสฬสมหาสุปินชาตก
วท. 609 1 อื่น ๆ โกสลปญฺหวตฺถุ
วท. 610 1 อื่น ๆ อภิธมฺมตฺถสงฺคหเทสนา
วท. 611 1 อื่น ๆ สุเนตฺตวตฺถุ
วท. 612 1 อื่น ๆ จนฺทเสนชาตก
วท. 613 1 อื่น ๆ จตุธาตุกถา (ว่าด้วยธาตุทั้ง 4)
วท. 614 1 อื่น ๆ จกฺกธมฺมกถา
375 วท. 615 17 1, 1ก-1ค อื่น ๆ สตฺตาริยธนกถา ปกิณณกะ
วท. 616 1, 1ก อื่น ๆ ติโรกุฑฺฑสุตฺต
วท. 617 1, 1ก อื่น ๆ อาฬวกสุตฺต
วท. 618 1 อื่น ๆ มหากาฬตฺเถรวตฺถุ
วท. 619 1 อื่น ๆ ปพฺพโตปมสุตฺต
วท. 620 1 อื่น ๆ เปตกถาสงฺเขป (โดยสังเขป)
วท. 621 1 อื่น ๆ มหาสงกรานต์ (อานิสงส์มหาสงกรานต)
วท. 622 1 อื่น ๆ อโสกกถา (แก้อโสกํ หน้าสฺบ)
วท. 623 1 อื่น ๆ สามญฺญผลสุตฺตปูชากถา (จตุรงฺคสนฺนิปาต)
วท. 624 1 อื่น ๆ ปูชากถา (จตุรงฺคสนฺนิปาต)
วท. 625 1 อื่น ๆ สํเวชโนปายมคฺคกถา
วท. 626 1 อื่น ๆ อาการวตฺตสุตฺต
376 วท. 627 14 1 อื่น ๆ ปญจพุทธปวตฺติสังเขปกถา ปกิณณกะ
วท. 628 1 อื่น ๆ ฉปญฺญาสพุทฺธคุณปฺปณามคาถา
วท. 629 1 อื่น ๆ ปญฺจพุทฺธพฺยากรณ
วท. 630 1 อื่น ๆ อานิสงส์ แจงต่างๆ
วท. 631 1 อื่น ๆ มคฺคสุตฺต
วท. 632 1, 1ก อื่น ๆ อุณหิสฺสวิชยกถา
วท. 633 1, 1ก อื่น ๆ กมฺมสฺสกตากถา
วท. 634 1 อื่น ๆ วิธีทำวัตรเช้า-เย็น
วท. 635 1 อื่น ๆ สงฺขารธมฺมกถา
วท. 636 1 อื่น ๆ พฺราหฺมณสุตฺค
วท. 637 1 อื่น ๆ จตุปาสุทฺธิสีล
วท. 638 1 อื่น ๆ สตฺตโพชฺฌงฺคสุตฺตกถา
377 วท. 639 15 1, 1ก-1ช อื่น ๆ ฌาปนกิจจานิสํสกถา ปกิณณกะ
วท. 640 1, 1ก-1ข อื่น ๆ ปพฺพชฺชานิสํสกถา (อานิสงส์บรรพชา)
วท 641 1, 1ก-1ค อื่น ๆ เตปิฏกานิสํสกถา
วท 642 1 อื่น ๆ สงฺคายนานิสํสกถา
378 วท. 643 20 1, 1ก-1ฑ อื่น ๆ นานานิสํสกถา ปกิณณกะ
วท. 644 1 อื่น ๆ คิริมานนฺทสุตฺต (คิริมานนฺทสูตร)
วท. 645 1 อื่น ๆ ราหุโลวาทสุตฺต (พฺรราหุโลวาทสูตร)
วท. 646 1 อื่น ๆ ปญฺจพุทฺธปาถกถา
วท. 647 1, 1ก อื่น ๆ อนาถปิณฑิโกวาทสุตฺต
วท. 648 1 อื่น ๆ สมถวิปสฺสนาภาวนานิสํสกถา
379 วท. 649 13 1, 1ก-1ฐ อื่น ๆ สพพทานานิสํสกถา ปกิณณกะ
380 วท. 650 14 1, 1ก อื่น ๆ เจติยสมฺมชฺชนาทฺยานิสํสกถา ปกิณณกะ
วท. 651 1, 1ก, 1ข, 3 อื่น ๆ ปุญฺญกิริยาวตฺถุ (พฺรบุญกิริยาวตถุ)
วท. 652 1, 1ก, 1ข อื่น ๆ กตญฺญูกตเวทีกถา
วท. 653 1 อื่น ๆ พุทฺธปาทวตฺถุ (พฺรพุทธปาท)
วท. 654 1, 1ก, 1ข อื่น ๆ อริยเมตฺเตยฺยวตฺถุกถา
วท. 655 1, 1ก อื่น ๆ เวสฺสนฺตรานิสํกถา (อานิสงส์เวสสันดร)
382 วท. 667 14 1, 1ก-1ช อื่น ๆ กฐินทานานิสํสกถา ปกิณณกะ
วท. 668 1, 1ก-1ค อื่น ๆ อนุตฺตริยสุตฺต (อนุตฺตริยสูตร)
วท. 669 3 อื่น ๆ ทสปุญฺญกิริยาวตฺถุ (เวยฺยาวจฺจปุญญกิริยาวตฺถุ)
383 วท. 670 13 1, 1ก-1ง อื่น ๆ ปรมสารีริกธาตุกถา ปกิณณกะ
วท. 671 1, 1ก-1ง, 2 ปกิณฺณกเทสนา
384 วท. 672 12 1 อื่น ๆ สุริยฆาตวตฺถุ (สุริยฆาฏกุมาร) ปกิณณกะ
วท. 673 1 ธมฺมปริยาย
วท. 674 1 ปญฺจกฺขนฺธเทสนากถา
วท. 675 1 มหาสีหเสนาปติสุตฺต
วท. 676 8 พาหิยทารุจิริยนิพฺพาน
วท. 677 1 จนฺทปริตฺต (เผด็จ)
วท. 678 1 จนฺทิมสุริยกถา
วท. 679 1 อนาคารวินย (วินัยสำหรับฆราวาส)
วท. 680 1 อปณฺณกธมฺมกถา
วท. 681 6 สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระยมก)
วท. 682 1 พฺราหฺมณสุตฺต
วท. 683 1 นครธมฺมสุตฺต (นครธมฺมสูตร)
385 วท. 684 15 1 อื่น ๆ พุทธคุณาทิกถา ปกิณณกะ
วท. 685 1 โลกปาลสุตฺต (โลกฺขปาลฺลสูตรนิทาน)
วท. 686 1 พฺรหฺมชาลสุตฺต (พฺรหฺมชาลสูตร)
วท. 687 1 ธมฺมวิหารีสุตฺต
วท. 688 1 อาสีวิโสปมสุตฺต
วท. 689 1 โลหิจฺจสุตฺต
วท. 690 1 อสารกสุตฺต (อสารกสูตร)
วท. 691 1 กิจฺโฉมนุสฺสปฏิลาภกถา
วท. 692 1 อภิณฺหปจฺจเวกฺขณกถา
วท. 693 1 ปพฺพโตปมสุตฺต
วท. 694 1 จูฬตณฺหาสงฺขยสุตฺต
วท. 695 1 มหาสจฺจกสุตฺต
วท. 696 1, 1ก, 1ข ติปิฏกกถา (พฺรวินยฺ พฺรสูตร พฺรปรมตฺถ)
386 วท. 697 11 1 อื่น ๆ โสฬสปญฺหาวตฺถุ ปกิณณกะ
วท. 698 1 โกณฺฑญฺญมาณววตฺถุ(โกณฺทญฺญมานพ)
วท. 699 1 สุปินนิมิตฺตกถา
วท. 700 1 โอวาทานุสาสน(พฺรโอวาทานุสาสนํ)
วท. 701 1 โกธสุตฺต
วท. 702 1 ยสกุลปุตฺตกถา
วท. 703 1 เทโวโรหณกถา
วท. 704 1 อคฺคปฺปสาทวตฺถุ
วท. 706 1 นคโรปมสุตฺต(นคโรปมสูตร)
วท. 707 1 สุนฺทรโรวาทกถา
วท. 708 1 โอวาทานุสาสน
387 วท. 709 10 1 อื่น ๆ สีลสารชาตก (สีลรกฺษอานิสงษเผด็จ) ปกิณณกะ
วท. 710 1 สลฺลสุตฺต (สลฺลสูตร)
วท. 711 2 โลกนิติ (โลกนิติปกรณํ)
วท. 712 1 เปตกณฺฑกถา
วท. 713 1 ปายาสิสุตฺต (ปายาสิสูตร)
วท. 714 1 จูฬเวทลฺลสุตฺต (จูฬเวทลฺลสูตร)
วท. 715 1, 1ก, 1ข นานานิสํสกถา (ภณฺฑาคาริก-ปริวาส)
วท. 716 1 อนุปุพฺพิกถา
388 วท. 717 16 1 อื่น ๆ ฉฟังการวิชานสุตต ปกิณณกะ
วท. 718 1 อมตสุตฺตวินิจฺฉยสํเขปกถา
วท. 719 1 ธมฺมปุจฺฉาวิสชฺชนา (จำแนกธรรม)
วท. 720 1 สงฺขปาลชาตก
วท. 721 1 สมฺมปฺปธานวิสชฺชนา
วท. 722 1 จนฺทฆาต
วท. 723 1, 1ก-1ง นานานิสํสกถา
วท. 724 1 ปรมตฺถสงฺเขปโชตนี
วท. 725 4 จตุราริยสจฺจกถา (ทุกฺขสจฺจกถา อริยมคฺคกถา)
วท. 726 1 ปฐมสมฺโพธิ (พุทธปรินิพฺพานปริวตฺต)
392 วท. 736 7 1-7 อื่น ๆ สิริวิชยชาตก (พระสิวิชัยชาดก) วรรณคดี
393 วท. 737 13 1, 1ก อื่น ๆ นิพพานสุตต (พระนิพพานสูตร)
วท. 738 1, 1ก สุนนฺทราชวตฺถุ (พระยาสุนันทราช)
วท. 739 1 สุนนฺทราชวตฺถุ (พระยาสุนันทราช)
วท. 740 1 นิพฺพานสุตฺต (พระนิพพานสูตร)
วท. 741 1-7 สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระอภิธัมมสังคนี พระสมันตมหาปัฏฐาน)
394 วท. 742 9 1 อื่น ๆ เตรสกนิปาตวณณนา ชาตกฎฐกถา ปกิณณกะ
วท. 743 1 ภิกฺขุปาฏิโมกฺข (แปล)
วท. 744 2 ภิกฺขุปาฏิโมกฺขคณฺฐีทีปนี
วท. 745 1, 1ก-1ค สิกฺขาปทวินิจฺฉย
วท. 746 1, 1ก วชิรสารสงฺคห (พชิรสารสงฺคหแปล)
396 วท. 754 11 1 อื่น ๆ อุโบสถกถา ปกิณณกะ
วท. 755 1 อฏฺฐงฺคิกมคฺคกถา
วท. 756 1 กรณียเมตฺตสุตฺต
วท. 757 1 มหาภูตกายสุตฺต
วท. 758 1 อปฺปมาทกถา
วท. 759 1 ปฏิจฺจสมุปปาทวณฺณณา
วท. 760 1 ติลกฺขณกถา (พฺรไตฺรลักษณกถา)
วท. 761 1 อธิฏฺฐานธมฺมกถา
วท. 762 1 ติโรกุฑฺฑสุตฺตสงฺเขปกถา
วท. 763 1 ติโลกวินิจฺฉย
วท. 764 1 ชมฺพุปติสุตฺต (ชมฺพุปติสูตร)
397 วท. 765 15 1 อื่น ๆ สตฺตปริตุต (พรเจตตำนานแปล) ปกิณณกะ
วท. 766 1, 1ก, 2 ทฺวาทสปริตฺต (พฺรทฺวาทสปริตฺตํ)
วท. 767 1 จนฺทปริตฺต (จนฺทปริตฺตปริวุตฺโต)
วท. 768 1 อุณหิสฺสวิชย (พฺรอุณหิสฺสวิเชยฺยํ)
วท. 769 1 อิสิคิลิสุตฺต (อิสิคิลิสูตร)
วท. 770 1 กสิภารทฺวาชสุตฺต
วท. 771 1 ลณฺฑกิโกปมสุตฺต
วท. 772 1 กรณียเมตฺตาสุตฺต (พฺรกรณีแปล)
วท. 773 1, 1ก, 1ข ภาณวาร (ปถมภาณวาร-ติภาณวาร)
วท. 774 1 มหาชนกธมฺมเทสนา
วท. 775 1 ติปิฏก (พฺรไตรปิฎก)
398 วท. 776 12 5-7 อื่น ๆ มหาสมยสุตต ปกิณณกะ
วท. 777 1 มหาวิปาก (มหาวิปาก)
วท. 778 1 วรเนตฺตชาตก(พฺรวรนุชฺช)
วท. 779 1 สิริปุญฺญกิตฺติชาตก (นิทานพฺรสิริวิปุลฺลกิตฺติ)
วท. 780 1 มหาสพฺพทานวตฺถุ
วท. 781 1, 1ก-1ฆ สุนนฺทราชวตฺถุ (พฺรญาสุนนฺทราช)
399 วท. 782 18 1, 1ก-1ท อื่น ๆ สุนนฺทราชวตฺถุ (หนังสือเรื่องพฺรญาสุนนฺทราช) ปกิณณกะ
400 วท. 783 19 1, 1ก-1ท อื่น ๆ สุนนฺทราชวตถุ ปกิณณกะ
401 วท. 784 10 1, 1ก, 1ข อื่น ๆ มาติกาทิกถา
วท. 785 2-5, 7-9 พาหุํฎีกา ผูก 1, 6 ขาดหาย