โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : วิสุทธิมรรค

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
359 วท. 557 10 11-20 อื่น ๆ วิสุทธิมคฺค (พฺรบาฟีวิสุทธิมัคค บั้นต้น แปลตามประโยค) ปกรณ์วิเสส