โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
269 วท. 435 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
270 วท. 436 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
271 ท. 437 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
272 วท. 438 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
273 วท. 439 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
274 วท. 440 18 1-18 พระอภิธรรมปิฎก วิภงฺคปาลิ (พฺรวิภงฺคปกรณ)
275 วท. 441 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
276 วท. 442 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
277 วท. 443 14 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
วท. 444 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
278 วท. 445 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
279 วท. 446 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
280 วท. 447 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
282 วท. 449 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม
286 วท. 453 6 1-6 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมตถสงฺคณีเผด็จ-พฺรยมกปกรณ)
322 วท. 498 28 1-28 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมุม (พระอภิธัมมสังคณี-พระมหาปัฎฐานปกรณ์)
332 วท. 508 7 1-7 พระอภิธรรมปิฎก สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม