โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

THE DIGITAL PRESERVATION OF ANCIENT BUDDHIST SCRIPTURES

ทะเบียนคัมภีร์ : พระวินัยปิฎก

มัด ทะเบียน จำนวน ผูกที่ ประเภท ชื่อคัมภีร์ หมายเหตุ
1 วท. 1 18 13, 15 พระวินัยปิฎก อาทิกมฺมปาลิ (ปาราชิกปาลิ), มหาวิภงฺคปาลิ วท. 1 มี 2 ผูก
วท. 2 1-16 พระวินัยปิฎก นิสสคฺคิย-ปาจิตฺติยปาลิ, มหาวิภงฺคปาลิ
2 วท. 3 16 1-16 พระวินัยปิฎก นิสฺสคฺคิยปาลิ มหาวิภงฺคปาลิ (พระนิสสัคคิย์)
3 วท. 4 16 1-16 พระวินัยปิฎก นิสฺสคฺคิยปาลิ มหาวิภงฺคปาลิ (พระนิสสัคคิย์)
4 วท. 5 13 1-14 พระวินัยปิฎก ปาจิตฺติยปาลิ มหาวิภงฺคปาลิ (พระปาจิตติย) ผูก 5-6 ขาดหาย
5 วท. 6 24 1-24 พระวินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ (พระมหาวคฺค)
6 วท. 7 20 1-20 พระวินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ (พระมหาวคฺค)
7 วท. 8 14 1-12, 13-15 พระวินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ (มหาวคฺค) ผูก 13 ขาดหาย
8 วท. 9 24 1-24 พระวินัยปิฎก จูฬวคฺคปาลิ (พระจุลฺลวัคค)
9 วท. 10 23 2-24 พระวินัยปิฎก จูฬวคฺคปาลิ (พระจุลฺลวัคค) ผูก 1 ขาดหาย
10 วท. 11 12 1-12 พระวินัยปิฎก จูฬวคฺคปาลิ (พฺรจุลฺลวคฺคบั้นต้น)
11 วท. 12 19 1-19 พระวินัยปิฎก จูฬวคฺคปาลิ (พระจุลฺลวคฺค)
12 วท. 13 22 1-22 พระวินัยปิฎก จูฬวคฺคปาลิ (พระจุลฺลวคฺค)
13 วท. 14 11 3-12, 14 อรรถกถา อาทิกมฺมวณฺณนา ปฐมสมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา ผูก 1, 2, 13 ขาดหาย
14 วท. 15 9 11-19 อรรถกถา อาทิกมฺมวณฺณนา ปฐมสมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
15 วท. 16 15 3-12 อรรถกถา นิสสคฺคิยวฺณนา ทุติยสามนฺตปาสาทิก วินยฏฺฐกถา ผูก 1, 2 ขาดหาย
วท. 17 5 อรรถกถา จุฬวคฺควณฺณนา จตุตฺถสมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
วท. 18 1, 2, 5, 20 อรรถกถา จุฬวคฺควณฺณนา จตุตฺถสมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
16 วท. 19 12 1-6 อรรถกถา จุฬวคฺควณฺณนา จตุตฺถสมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
วท. 20 1-6 อรรถกถา ปริวารวคฺควณฺณนา ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
17 วท. 21 21 1-21 ฎีกา อาทิกมฺมวณฺณนา ปฐมสารตฺถทีปนี วินยฎีกา
18 วท. 22 15 1-15 ฎีกา อาทิกมฺมวณฺณนา (ปฐม) วิมติวิโนทนี วินยฎีกา
19 วท. 23 10 2-11 ฎีกา มหาวคฺควณฺณนา (ตติย) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา ผูก 1 ขาดหาย
20 วท. 24 13 13-25 ฎีกา มหาวคฺควณฺณนา (ตติย) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
21 วท. 25 14 1-11 ฎีกา มหาวคฺควณฺณนา (ตติย) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
วท. 26 1-3 ฎีกา จูฬวคฺควณฺณนา (จตุตฺถ) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
22 วท. 27 11 1-7 พระวินัยปิฎก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ (ภิกขุนีวิภังค)
วท. 28 1-2 ฎีกา ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนา ทุติยสารตฺถทีปนี วินยฎีกา
วท. 29 1-2 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (พระขุทฺทกสิกขาบท)
23 วท. 30 14 1, 1ก-1ฑ พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาติโมกฺข
24 วท. 31 7 1 พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาติโมกฺข (พฺรปาฏิโมกฺขํ)
วท. 32 1, 1ก-1ค, 2 อรรถกถา ภิกฺขุปาติโมกฺขคณฺฐีทีปนี พระศาณกิตติ รจนา
วท. 33 1 พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาฏิโมกฺข (แปล)
25 วท. 34 11 1, 1ก-1ง, 2, 2ก-2ข, 3-4 พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาฏิโมกขุทเทสเผด็จ)
26 วท. 35 11 1, 1ก-1ค พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาฏิโมกฺขวิฏฐาร)
วท. 36 2-3 พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระวิสัยปาฏิโมกฺข)
วท. 37 1, 1ก-1ข, 2, 8 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฉฺย (ปถมปาราชิกสิกขบทวินิจฉัยเผด็จ)
27 วท. 38 10 1-10 อรรถกถา กงฺขาวิตารณี ภิกฺขุปาฏิโมกฺขฏฺฐกถา พระพุทธโฆษาจารย์ รจนา
28 วท. 39 7 2-8 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (จตุปาราชิกสิกฺขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
29 วท. 40 12 1-12 พระวินัยปิฎก วินยสิกฺขาปทวินิจฺฉย (พระวินัยสิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
30 วท. 41 10 1-10 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (สิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
31 วท. 42 12 1-10 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (สิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
วท. 43 1-2 พระอภิธรรมปิฎก อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พระอภิธัมมัตถสังคหะ)
32 วท. 44 12 1-12 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (สิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
33 วท. 45 12 1-12 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (สิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
34 วท. 46 16 4-10 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (สิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
วท. 47 ก1-ง1 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (วัตตขันธกวินิจฉัย)
วท. 48 5-8 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (สิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
35 วท. 49 9 1, 1ก-1ง พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (วิเนยยวินิจฉัย)
วท. 50 1 พระวินัยปิฎก อนาคารวินย (พระอุบาฬีเถร)
วท. 51 1 พระวินัยปิฎก จตุปาริสุทฺธสีล (พระจตุปาริสุทฺธิสีล)
วท. 52 1 อื่น ๆ เตรสธุตงฺค (พระเตรสธุตงฺควัตร) ธุดงค์ 13
36 วท. 53 9 1, 1ก-1ค พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (กถินเภทวินิจฉยฺย)
วท. 54 1, 1ก, 2 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจย (ปัพพัชชาวินิจเฉยฺย)
วท. 55 1-2 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจย (ข้อฎีกาวินิจเฉยฺย ปาฬีจุฬนิทฺเทส)
37 วท. 56 20 ก1-ฏ1ก พระวินัยปิฎก สิกขาปทวินิจฺย (สีมาวินิจฉัยย-อุปัชฌาจาริกยวัตตา)
38 วท. 57 25 1-25 อรรถกถา มหาวคฺควณฺณนา (มหาคณฺฐี) คุยฺหตฺถทีปนี แสดงเรื่องที่ซ่อนเร้น
39 วท. 58 13 1, 2-2ข, 3-8 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฉฺย (สิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ)
วท. 59 1, 1ก พระวินัยปิฎก สีมาวินิจฺฉย (พระสีมาวินิจเฉยย)
วท. 60 1, 1ก พระวินัยปิฎก นิสฺสยวินิจฺฉย (นิสสัยวินิจฉัยเผด็จ)
40 วท. 61 8 1 พระวินัยปิฎก วินัยปิฎก (วินัยปิฎกเผด็จ)
วท. 62 1-3, 6, 9-10 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย (วินัยสิกขาบทวินิจฉัยเผด็จ) ผูก 7-9 ขาดหาย
วท. 63 1 พระวินัยปิฎก ธุตงฺควินิจฺฉย (ธุตังควินิจเฉยยเผด็จ) วินิจฉัยธุดงค์
41 วท. 64 16 1-13, 15, 19-20 อื่น ๆ ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉยสงฺคห (วินิจฉัยนอกพระบาลี) ผูก 14, 16-18 ขาดหาย
42 วท. 65 14 1-14 อรรถกถา อาทิกมฺมวณฺณนา (ปฐม) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
43 วท. 66 9 1-9 อรรถกถา มหาวคฺควณฺณนา (ตติย) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
44 วท. 67 10 1-9 อรรถกถา มหาวคฺควณฺณนา (ตติย) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
วท. 68 1 พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาฏิโมกฺข)
45 วท. 69 11 1-9, 12-13 อรรถกถา นิสฺสคฺคิยวณฺณนา (ทุติย) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา ผูก 10-11 ขาดหาย
46 วท. 70 16 2 อรรถกถา อาทิกมฺมวณฺณนา (ปฐม) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
วท. 71 14, 15 อรรถกถา อาทิกมฺมวณฺณนา (ปฐม) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
วท. 72 1, 7 อรรถกถา อาทิกมฺมวณฺณนา (ปฐม) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา ผูก 2-6 ขาดหาย
วท. 73 1-11 อรรถกถา นิสฺสคฺคิยวณฺณนา (ทุติย) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
47 วท. 74 13 1-6 อรรถกถา จุฬวคฺควณฺณนา (จตุตฺถ) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
วท. 75 1-6 อรรถกถา ปริวารวคฺควณฺณนา (ปญฺจม) สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา
วท. 76 1 อรรถกถา สิกฺขาปทวินิจฺฉย (แปล) วินยเผฺด็จ
48 วท. 77 12 1-12 พระวินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ (พระมหาวคฺค)
49 วท. 78 15 1, 4, 7, 9 ฎีกา นิสฺสคฺคิย-ภิกขุนีวิภงฺควณฺณนา (ทุติย) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา ผูก 3, 5, 6, 8 ขาดหาย
วท. 79 1, 6 ฎีกา ปริวารวคฺควณฺณนา (ปญฺจม) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
วท. 80 1-9 ฎีกา นิสฺสคฺคิย-ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนา (ทุติย) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
50 วท. 81 14 1-5 ฎีกา ปาจิตฺติยวณฺณนา (ทุติย) วิมติวิโนทนี วินยฎีกา
วท. 82 1-5 ฎีกา มหาวคฺควณฺณนา (ตติย) วิมติวิโนทนี วินยฎีกา
วท. 83 1-2 ฎีกา จูฬวคฺควณฺณนา (จตุตฺถ) วิมติวิโนทนี วินยฎีกา
วท. 84 1-2 ฎีกา ปริวารวคฺควณฺณนา (ปญฺจม) วิมติวิโนทนี วินยฎีกา
51 วท. 85 12 1-12 ฎีกา มหาวคฺควณฺณนา (ตติย) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
52 วท. 86 6 1-4 ฎีกา จุฬวคฺควณฺณนา(จตุตฺถ) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
วท. 87 1-2 ฎีกา ปริวารวคฺค (ปญฺจม) สารตฺถทีปนี วินยฎีกา
53 วท. 88 17 1-17 อื่น ๆ อาทิกมฺมวณฺณนา วินยฏฺฐกถาอตฺถโยชนา โยชนา
54 วท. 89 9 1-3 พระวินัยปิฎก ภิกฺขุปาฏิโมกฺข (แปล)
วท. 90 4 พระวินัยปิฎก สิกฺขาปทวินิจฺฉย สิกขาปทวินิจฺฉยนิสฺสคฺคิย
วท. 91 1-4 พระวินัยปิฎก ปพฺพชฺชาวินิจฺฉย
วท. 92 1 พระวินัยปิฎก อุโบสถขนฺธกวินิจฺฉย